www.postriskpot.com l 子供のリスク タイ

โครงการสำรวจจุดเสี่ยงออนไลน์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องความปลอดภัย


หลักการและเหตุผล

ด้วยทางศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดีได้ทำงานเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกับชุมชนต่างๆในประเทศไทย ซึ่งทางศูนย์วิจัยต้องการเดินหน้าทำงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน โดยจัดทำเครื่องมือการสำรวจจุดเสี่ยงออนไลน์ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และรวบรวมข้อมูลจุดเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆ เพราะทางศูนย์วิจัยจะผลักดันชุมชน ให้เกิดการเรียนรู้จุดเสี่ยงต่างๆ

เช่น  ความปลอดภัยทางถนน โรงเรียนปลอดภัย ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัย เพื่อการปรับเปลี่ยนจุดเสี่ยงต่างๆภายในชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนต่างๆและพื้นที่

ดังนั้นทางศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จึงได้จัดทำเครื่องมือสำรวจจุดเสี่ยงออนไลน์ ในเรื่องของความปลอดภัยและชุมชนมีจุดเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยอะไรบ้าง และจุดใดที่ต้องมีการปรับปรุงหรือต้องเพิ่มเติมในจุดใด

ซึ่งทางคณะของศูนย์วิจัยจะนำปัญหาและข้อเสนอแนะของการแจ้งจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางและได้ช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่คิดว่ายังไม่ปลอดภัยและมีประโยชน์กับทุกคนในชุมชน พร้อมทั้งเสนอหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสำรวจการดำเนินการด้านความปลอดภัยในชุมชน
 2. เพื่อชี้ให้ชุมชนรู้ถึงจุดเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยในชุมชนว่ามีอะไรที่สามารถแก้ไขได้
 3. เพื่อต้องการรับฟังปัญหาการทำงานเรื่องความปลอดภัยของคนในชุมชน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเวทีชาวบ้าน
 4. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมาย

 • ชุมชน
 • โรงเรียน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • หน่วยงานภาครัฐ

วิธีการดำเนินงาน

 • ติดต่อประสานงานกับชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เปิดเวทีชาวบ้าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานชุมชนปลอดภัย
 • จัดอบรมการใช้เครื่องมือสำรวจจุดเสี่ยงออนไลน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านความปลอดภัย และเป็นชุมชนเครือข่ายด้านความปลอดภัย

แสดงความเห็น
แชร์หน้านี้
Close Menu